Obsah

Služby občanům

Komunální odpad

Nakládání s komunálním odpadem se řídí platnou vyhláškou. Další povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi obcí a domácností. Platba za odvoz a likvidaci odpadu se provádí průběžně v příslušném roce formou zálohy a doplatku, nebo celé platby. Pokaždé je nutné provést první platbu do 31. března, případný doplatek do 20. listopadu roku. V jiném případě je za zpoždění účtováno penále dle smlouvy. Platby je možno provádět bankovním převodem na účet obce č. 276821723/0300 pod VS čísla popisného, či v hotovosti v úředních a pokladních hodinách na Obecním úřadě Pila.

Vývozy ve čtrnáctidenním režimu jsou realizovány v lichých týdnech roku. Dnem svozů je čtvrtek. U kombinovaného vývozu trvá zimní období s týdenním cyklem vývozu od 1. 10. do 31. 3. Změna v režimu vývozu během roku je zpoplatněna částkou 30,- Kč, změna nádoby částkou 50,- Kč. Změnu možno provést pouze k pololetí.

Bioodpad

800,- Kč za nádobu (240l) a sezónu v roce 2021

Do systému separace a sběru bioodpadů se musí domácnost přihlásit u obecního úřadu, nejlépe v prvním čtvrtletí běžného roku. Následně je jí přistavena speciální nádoba na tento druh odpadu. Vývozy jsou zahájeny v dubnu, končí v listopadu (temíny se mohou měnit dle aktuálních podmínek). Vývoz je týdenní, dnem vývozu je středa.

Separovaný odpad

Krom čtyř stanovišť s kontejnery na separovaný odpad je občanům k dispozici ještě tzv. e-box na drobná elektrozařízení a baterie, který je umístěn v prostorách obecního úřadu. Svozovými dny jsou pondělí a středa (plast), středa (papír), středa (sklo), jedlé oleje jsou odváženy 1x měsíčně. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zajištěn 2 x ročně mobilním svozem zpravidla v jarních a podzimních měsících dle aktuálního oznámení. Sběr kovového odpadu organizačně a technicky zajišťují v předem oznámených termínech členové místního SDH. Upozorňujeme, že likvidovat pneumatiky lze bezplatně v rámci sítě odběrovách míst (viz www.eltma.cz).

Podzimní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů (pdf)

Chov a evidence psů

Pravidla pro držitele psů určuje platná legislativa a obecní vyhláška o veřejném pořádku. Držitelé psů v obci Pila jsou od platby místního poplatku osvobozeni. Nadále však platí povinnost evidovat psa u úřadu, psa označovat vydanou známkou, hlásit ve lhůtě jakoukoliv změnu v držbě zvířete. Porušení těchto předpisů může být úřadem pokutováno.

Místní hřbitov

Provoz místního hřbitova se řídí hřbitovním řádem. Správu vykonává obecní úřad. Záležitosti související s pronájmem hrobových míst řeší úřad přednostně každé první pondělí v měsíci. Jinak dle domluvy.

Níže uveden přehled hrobových míst, u kterých v roce 2021 vyprší nájemní smlouva.

Veřejné osvětlení

Soustava veřejného osvětlení je v majetku a správě obce. Závady na bodech veřejného osvětlení hlaste, prosíme, na obecní úřad (většina bodů je označena číselně na sloupu VO). Obec zajistí ve spolupráci se servisní firmou potřebnou opravu v rámci cyklické údržby.

Ubytování

Obec Pila může pro své hosty, případně jiné návštěvy poskytnout nocleh v rámci svých kapacit přichystaných pro případ nouze pro své obyvatele. Více informací získáte na obecním úřadě.

Veřejná doprava

Dopravní obslužnost v obci je zajišťována pravidelným autobusovým spojem s Karlovými Vary.

Lékařská služba

V obci provozuje ordinaci praktického lékaře MUDr. Jaroslava Švandrlíková.

Adresa: Pila 5

Ordinační hodiny: Čt 14.00 - 16.00 hodin

Telefon: 353232058

Obchody

V obci je ve dnech pondělí až sobota otevřena prodejna se smíšeným zbožím Jednoty Toužim. Adresa: Pila 163, telefon: 353331454.

Pošta

Poštovní služby zajišťuje ve všední dny poštovní pobočka v obci Kolová.

Hodiny pro veřejnost: Po - pá 14.00 - 17.00 hodin

Adresa: Kolová 16, telefon: 954236214.