Služby občanům

Komunální odpad

Nakládání s komunálním odpadem se řídí platnou vyhláškou. Platební povinnosti vyplývají z vyhlášky o místním poplatku. Platba za odvoz a likvidaci odpadu se provádí průběžně v příslušném roce formou zálohy a doplatku, nebo celé platby. Pokaždé je vhodné provést první platbu do 31. března, minimálně pololetní zálohu potom  do 30. června, případný doplatek do 30. listopadu roku. V jiném případě je za zpoždění účtováno příslušenství až do výše trojnásobku nedoplatku. Platby je možno provádět bankovním převodem na účet obce č. 276821723/0300 pod VS čísla popisného, či v hotovosti v úředních a pokladních hodinách na Obecním úřadě Pila.

Vývozy ve čtrnáctidenním režimu jsou realizovány v lichých týdnech roku. Dnem svozů je čtvrtek. U kombinovaného vývozu trvá zimní období s týdenním cyklem vývozu od 1. 10. do 31. 3. 

Separovaný odpad

Krom čtyř stanovišť s kontejnery na separovaný odpad (plasty, papír, sklo) je občanům k dispozici systém sběru bioodpadů (vývozy probíhají ve středu), sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky (stanoviště u obchodu Jednoty) a dále tzv. e-box na drobná elektrozařízení a baterie, který je umístěn v prostorách obecního úřadu. Sběr kovového odpadu organizačně a technicky zajišťují v předem oznámených termínech členové místní JSDH (stanoviště u hasičské zbrojnice). Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zajištěn 2 x ročně mobilním svozem zpravidla v jarních a podzimních měsících dle aktuálního oznámení. Upozorňujeme, že likvidovat pneumatiky lze bezplatně v rámci sítě odběrových míst (viz www.eltma.cz).

Pro třídění v domácnostech obec nabízí sady tašek (plast, papír, sklo) na separovaný odpad.

Informace občanům obce Pila o odpadech za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.17 MB

Chov a evidence psů

Pravidla pro držitele psů určuje platná legislativa. Držitelé psů v obci Pila jsou od platby místního poplatku osvobozeni. Nadále však platí povinnost evidovat psa u úřadu a hlásit ve lhůtě jakoukoliv změnu v držbě zvířete. Porušení těchto předpisů může být úřadem pokutováno.

Služby spojené s problematikou zaběhnutých či opuštěných psů zajišťuje pro obec Canisterapie Stránský (http://www.kdyzpespomahazit.cz/ ).

Místní hřbitov

Provoz místního hřbitova se řídí hřbitovním řádem. Správu vykonává obecní úřad. Záležitosti související s pronájmem hrobových míst řeší úřad přednostně každé první pondělí v měsíci. Jinak dle domluvy.

Níže uveden přehled hrobových míst, u kterých v roce 2024 vyprší nájemní smlouva.

Veřejné osvětlení

Soustava veřejného osvětlení je v majetku a správě obce. Závady na bodech veřejného osvětlení hlaste, prosíme, na obecní úřad (většina bodů je označena číselně na sloupu VO). Obec zajistí ve spolupráci se servisní firmou potřebnou opravu v rámci cyklické údržby.

Ubytování

Obec Pila může pro své hosty, případně jiné návštěvy poskytnout nocleh v rámci svých kapacit přichystaných pro případ nouze pro své obyvatele. Více informací získáte na obecním úřadě.

Veřejná doprava

Dopravní obslužnost v obci je zajišťována pravidelným autobusovým spojem s Karlovými Vary.

Sociální služby

Obec ve spolupráci s Městským zařízením sociálních služeb v Karlových Varech umožňuje svým občanům přístup k nabízeným službám této organizace. Další informace o podobách této péče získáte na OÚ nebo přímo na stránkách zařízení.

MZSS (informační brožura) Typ: PDF dokument, Velikost: 2.96 MB

Lékařská služba

V obci provozuje ordinaci praktického lékaře MUDr. Jaroslava Švandrlíková.

Adresa: Pila 5

Ordinační hodiny: Čt 14:00 - 16:00 hodin

Telefon: 353232058

Obchody

V obci je ve dnech pondělí až sobota otevřena prodejna se smíšeným zbožím Jednoty Toužim. Adresa: Pila 163, telefon: 353331454.

Pošta

Poštovní služby zajišťuje ve všední dny poštovní pobočka v obci Kolová.

Hodiny pro veřejnost: Po - pá 14:00 - 17:00 hodin

Adresa: Kolová 16, telefon: 954236214.