Obsah

Informace o nakládání s osobními údaji

             Obec Pila (dále jen „obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však obec provádí jen výjimečně.

            Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

            Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem nebo osobně s platným průkazem totožnosti. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec Pila je Mgr. Pavel Grüner, se sídlem: Bělehradská 1094/4, 360 01 Karlovy Vary, tel. +420 353 229 979, e-mail: gruner@akgp.cz.

OBEC PILA

Obecní úřad Pila

Pila 97, 360 01 Karlovy Vary

e-mail: obec.pila@volny.cz

ID datové schránky: 2jab73e

 

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Pila zpracovává osobní údaje, které mu ukládá zvláštní zákon nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů, na těchto úsecích:

Evidence obyvatel

 • Účel zpracování: evidence obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Pila
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila,  Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 5 až 50 let (dle druhu dokumentu)

Personální a mzdová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky
 • Doba uchování: 3 až 30 let po uzavření spisu (dle druhu dokumentu), mzdové listy uchovává Obec Pila vzhledem k jejich potřebě pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu 45 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce Pila starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila
 • Doba uchování: 5 let

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila
 • Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila
 • Doba uchování: 10 let

Správní řízení obecně

 • Účel zpracování: agenda přeneseného výkonu státní správy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Pila
 • Doba uchování: dle druhu agendy

Dokument ke stažení zde